محفل ما گرچه بی جام و شراب و ساقی است
این که فعلا زنده ایم
جای شکرش باقی است

جمعه 14 اردیبهشت 1403
بؤلوملر : اشعار فارسی ,