نه جام شراب ناب و مردافکن داشت
نه روز بدون غصه و شیون داشت
دررفت از این جهنم و راحت شد
هر شخص که قصد زندگی کردن داشت

دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
بؤلوملر : اشعار فارسی ,