ای علت زخم کهنه و کاری ما
ای دشمن بیداری و هشیاری ما
تو کیستی و چه کار داری اصلا
با زندگی و  چهاردیواری

سه شنبه 25 اردیبهشت 1403
بؤلوملر : اشعار ترکی,